EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
ธุรกิจในประเทศไทย

      เรียนผู้อ่านทุกท่าน

      ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดีในการพัฒนาด้านธุรกิจ หลังจากได้มีการทบทวนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมมาแล้ว ท่านจะได้ค้นพบโอกาสใหม่ๆในการลงทุนทางด้านธุรกิจในประเทศไทย

  • ฤดูกาลท่องเที่ยวที่ยาวนาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-กรกฎาคม ของทุกปี
  • ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
  • ปริมาณของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
  • ปริมาณของการบริโภคสินค้าและการบริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
  • การบริการในด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
  • การศึกษาในระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้น
  • เสรีภาพในการนับถือศาสนา
  • ความเท่าเทียมกันในสัญชาติ

      มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เห็นได้ชัด เพื่อทำให้ท่านประสบความสำเร็จ !

      การท่องเที่ยวมีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีส่วนแบ่งใน GDP ประมาณ 10% ทั้งนี้ถ้าพิจารณาเพียงจังหวัดภูเก็ต จะเห็นได้ว่ามีประชากรท้องถิ่นเพียง 400,000 คนเท่านั้น แต่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 6-8 ล้านคนต่อปี ตามรายงานทางสถิติเว็ปไซต์ (http://www.tradingeconomics.com/thailand/gdp-growth-annual) ระบุว่าในปีพ.ศ. 2557 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยราว 25 ล้านคน

      เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต รัฐกำลังขยายท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้รองรับจำนวนของนักท่องเที่ยวที่อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 12 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้รัฐยังให้ความสำคัญกับการก่อสร้างเส้นทางขนส่งและแลกเปลี่ยนสินค้าแห่งใหม่

   นโยบายของรัฐที่จะสนับสนุนการลงทุนในภาคต่างๆของเศรษฐกิจไทย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องใช้ภายในบ้านและคอมพิวเตอร์ , การก่อสร้าง , การทำเหมืองแร่ , โลหะ , การเกษตร , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค , การขนส่ง , การสื่อสาร , การบริการ , การศึกษาและการแพทย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้สูงขึ้น

      โดย GDP ไตรมาสแรกในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 1.6 เปอร์เซ็นต์

     แม้จะมีแนวโน้มวิกฤตเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยคือประเทศหนึ่งในเอเชียที่ยังสามารถเรียกว่า "ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม"

การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

    หากท่านตัดสินใจที่จะลงทุนทำธุรกิจและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย เรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้เป็นอย่างดีของบริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (LOKART INTERNATIONAL).

      ท่านสามารถแจ้งวัตถุประสงค์และรูปแบบของธุรกิจที่ท่านต้องการประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเลือกประเภทของบริษัทและการควบคุมกิจกรรมทางกฎหมายที่ถูกต้อง

      การจัดตั้งบริษัทนั้น จะต้องมีบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งถือเป็นผู้ก่อการ ถ้าหากบริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีผู้ถือหุ้นคนไทยอีก 2 คน โดยแบ่งหุ้นออกเป็น 49% เปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และอีก 51 % เปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ถือหุ้นคนไทย ซึ่งต้องระบุไว้ในรายงานการประชุมและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องชำระเงินค่าหุ้นแต่ละหุ้นเป็นทุนจดทะเบียน

      ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น สำหรับบริษัทไทยที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 2 คนคือ 1 ล้านบาท ($ 31250) หรือ 2 ล้านบาท ($ 62 500) ในกรณีที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ 1 คน ซึ่งจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนในกรณีมีชาวต่างชาติทำงานในบริษัทคนละ 2 ล้านบาทอีกด้วย โดยที่อยู่ของสำนักงานแห่งใหญ่จะต้องตรงกันกับที่อยู่จริงของบริษัทและที่อยู่ที่ระบุในสัญญาเช่า โดยการจดทะเบียนบริษัทหรือการเปลี่ยนกรรมการตามกฎหมายโดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 14 วัน

     กฎหมายไทยมีข้อจำกัดเข้มงวด เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติโดยแบ่งเป็น 3 บัญชีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ (Foreign Business Act B.E. 2542/1999):

      บัญชีหนึ่ง - ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบกิจการเนื่องจากเหตุผลพิเศษ
              1. การทำกิจการหนังสือพิมพ์ การทำกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
              2. การทำนา ทำไร่ หรือทำสวน
              3. การเลี้ยงสัตว์
              4. การทำป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ
              5. การทำการประมงเฉพาะการจับสัตว์น้ำในน่านน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย
              6. การสกัดสมุนไพรไทย
              7. การค้าและการขายทอดตลาดโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
              8. การทำหรือหล่อพระพุทธรูป และการทำบาตร
              9 การค้าที่ดิน              

     บัญชีสอง – ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      แบ่งออกเป็น 3 หมวด
      หมวด ๑ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ

  1. การผลิต การจำหน่าย และการซ่อมบำรุง
      (ก) อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ดินปืน และ วัตถุระเบิด
      (ข) ส่วนประกอบของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด
      (ค) อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทางการทหาร
      (ง) อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
  2. การขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจการการบินในประเทศ .
      หมวด ๒ ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และหัตถกรรมพื้นบ้าน
      1) การค้าของเก่า หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรมของไทย
      2) การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
      3) การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
      4) การผลิตเครื่องดนตรีไทย
      5) การผลิตเครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน หรือเครื่องเขิน
      6) การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
      หมวด ๓ ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม
      1) การผลิตน้ำตาลจากอ้อย
      2) การทำนาเกลือ รวมทั้งการทำเกลือสินเธาว์
      3) การทำเกลือหิน
      4) การทำเหมือง รวมทั้งการระเบิดหรือย่อยหิน
      5) การแปรรูปไม้เพื่อทำเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย

      บัญชีสาม - ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
             1)   การสีข้าว และการผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่
             2)   การทำการประมง เฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
             3)   การทำป่าไม้จากป่าปลูก
             4)   การผลิตไม้อัด แผ่นไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด
             5)   การผลิตปูนขาว
             6)   การทำกิจการบริการทางบัญชี
             7)   การทำกิจการบริการทางกฎหมาย
             8)   การทำกิจการบริการทางสถาปัตยกรรม
             9)   การทำกิจการบริการทางวิศวกรรม
             10) การก่อสร้าง ยกเว้น
                 (ก) การก่อสร้างสิ่งซึ่งเป็นการให้บริการ พื้นฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี
                 หรือความชำนาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยมีทุนขั้นต่ำของคนต่างด้าวตั้งแต่500 ล้านบาท หรือประมาณ (15,625 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป
                 (ข) การก่อสร้างประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             11) การทำกิจการนายหน้าหรือตัวแทน ยกเว้น
                 (ก) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือการบริการที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งสินค้าเกษตรหรือตราสารทางการเงิน
                 หรือหลักทรัพย์
                 (ข) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขายหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการผลิตหรือการให้บริการของ วิสาหกิจในเครือเดียวกัน
                 (ค) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนซื้อขาย จัดซื้อหรือจัดจำหน่ายหรือจัดหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ผลิต
                 ในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศอันมีลักษณะ เป็นการประกอบ ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีทุนขั้นต่ำของคนต่างด้าวตั้งแต่ 100 ล้านบาท
                 หรือ (เท่ากับ 3,125 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป
                 (ง) การเป็นนายหน้าหรือ ตัวแทนประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             12) การขายทอดตลาด ยกเว้น
                 (ก) การขายทอดตลาด ที่มีลักษณะเป็นการประมูลซื้อขายระหว่างประเทศที่มิใช่การประมูลซื้อขายของเก่า วัตถุโบราณ หรือศิลปวัตถุ
                 ซึ่งเป็นงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือโบราณวัตถุของไทย หรือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของประเทศ
                 (ข) การขายทอดตลาด ประเภทอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             13) การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผลทางการเกษตรพื้นเมืองที่ยังไม่มีกฎหมายห้ามไว้
             14) การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท (เท่ากับ 625 พันดอลลาร์สหรัฐ).
             15) การค้าส่งสินค้าทุกประเภทต้องมีทุนขั้นต่ำของแต่ละร้านค้าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท (เท่ากับ 3,125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ).
             16) การทำกิจการโฆษณา
             17) การทำกิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม
             18) การนำเที่ยว
             19) การขายอาหารหรือเครื่องดื่ม
             20) การทำกิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุ์พืช
             21) การทำธุรกิจบริการอื่น ยกเว้นธุรกิจบริการที่กำหนดในกฎกระทรวง

      ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนั้น เราสามารถสรุปได้ดังนี้

            • คนต่างด้าวห้ามประกอบธุรกิจที่ระบุในข้อ หนึ่ง โดยเข้มงวด
            • คนต่างด้าวห้ามประกอบธุรกิจที่ระบุในข้อ2 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ตั้งกฎ
            • ห้ามประกอบธุรกิจที่ระบุในบัญชี 3 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

โดยต้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนต่างด้าวจะสามารถติดต่อสำนักงานเพื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว (Foreign Business License) ในกรณีที่มีเจตนาประกอบกิจกรรมที่จำกัดตามกฎหมาย

ส่วนใหญ่ทุนจดทะเบียนชั้นต่ำ สำหรับบริษัทที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนต่างด้าวคือ 2 ล้านบาท หรือ 3 ล้านบาท

LOKART INTERNATIONAL เราสามารถให้คำปรึกษาแก่ท่านได้

ยินดีต้อนรับหน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance