EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
การเข้าเมือง

      เรียน แขกผู้ที่มาเยือนประเทศไทยทุกท่าน

      สิ่งแรกที่จะทำให้ท่านอยู่ในประเทศไทยได้อย่างไร้กังวล คือการจัดทำวีซ่า โดยปกติวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว จะสามารถรับได้ทันทีเมื่อมาถึงท่าอากาศยาน หรืออาจจะสามารถรับได้ล่วงหน้า ณ สถานกงสุลไทยประจำประเทศของท่านก็ตาม

      ประเภทของวีซ่า, สถานภาพทางกฎหมาย และเงื่อนไขในการอยู่ในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติจะกำหนดตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองและสัญชาติ โดยดูว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าเมืองกับประเทศไทยหรือไม่

      ในการทำวีซ่าประเภทใดก็ตาม ท่านต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

  • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้ได้ไม่น้อยกว่าหกเดือน
  • แบบฟอร์มขอวีซ่า (ต้องระบุที่อยู่ของโรงแรมหรือที่พักอื่นในประเทศไทย)
  • รูปถ่ายสองใบ (3 x 5 ซม.)
  • ตั๋วขาออกชำระแล้ว
  • เงิน คนละไม่น้อยกว่า 20,000 (สองหมื่น) บาท
  • เอกสารอื่นๆ ขึ้นอยู่กับ ประเภทวีซ่า (เช่น วีซ่านักกีฬา จะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้จัดการแข่งขัน หรือจากสังกัดที่รับผิดชอบ ฯลฯ).

ตามกฎหมาย มีข้อกำหนดแต่ละประเภทวีซ่า:

  • วีซ่าเดินทางผ่าน วีซ่าประเภทนี้ออกให้บุคคลที่จะเดินทางไปต่อยังประเทศอื่น (Transit Visa) หรือ (TS) นักกีฬา(S) ลูกเรือหรือคนประจำยานพาหนะที่ดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศ (C)
  • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือ (TR) ซึ่งชาวต่างชาติใช้วีซ่าประเภทนี้เมื่อมาเที่ยวประเทศไทย
  • วีซ่าเข้าประเทศโดยไม่ย้ายถิ่น (Non-immigrant Visa) วีซ่าประเภทนี้ใช้เมื่อคนต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
         - ชนิด F – การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ
         - ชนิด B – การติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการทำงาน
         - ชนิด IM – การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
         - ชนิด IB – การลงทุนหรือการอื่นภายใต้ข้อบังคับกฎหมายว่าด้วยการ
           ส่งเสริมการลงทุน
         - ชนิด ED – การศึกษา ดูงาน และฝึกอบรมต่างๆ
         - ชนิด M – การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน
         - ชนิด R – การเผยแผ่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา
           กระทรวงศึกษาธิการ
         - ชนิด RS – การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
           หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร
         - ชนิด EX – การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ
         - ชนิด O – สำหรับกรณีอื่นๆ ได้แก่ การเข้ามาใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ,
           การเข้ามาในฐานะคู่ความหรือพยานสำหรับการพิจารณาดำเนินคดี หรือ
           การเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น
  • วีซ่าทางการทูต หรือ (Courtesy Visa) จะออกให้แก่บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การทูต หรือกงสุล หรือราชการกับสถานทูตและสถานกงสุล
       โดยปกติ วีซ่าที่รับในท่าอากาศยานเมื่อมาถึงประเทศไทย มีระยะเวลาที่จะสามารถอยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศกลุ่มอื่นถือเป็นแหล่งไข้เหลือง ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนระดับนานาชาติ บุคคลดังกล่าวต้องรับวีซ่าที่สถานกงสุลไทยประจำประเทศของตนก่อนจะออกเดินทาง

** คำเตือน อายุของวีซ่าไม่ใช่ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศ!

        อายุของวีซ่า โดยปกติสามเดือน บางกรณี 6 (หก) เดือน / 1 (หนึ่ง) ปี หรือ 3 (สาม) ปี จะแสดงอยู่ในหนังสือเดินทางเหมือนสติกเกอร์


         ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ จะระบุโดยตราของเจ้าหน้าที่ที่ ต. ม. ประทับที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วแต่ประเภทวีซ่า เช่น ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ กับวีซ่าเดินทางผ่านคือ 30 (สามสิบวัน) วัน กับวีซ่าท่องเที่ยว 60 (หกสิบ) วัน กับวีซ่าเข้าประเทศโดยไม่ย้ายถิ่น (non-immigrant visa) ไม่เกิน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันเข้า ถ้าประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ ต้องติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำท้องที่นั้นๆ

        ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิทำงานในประเทศไทย ถ้าไม่ได้รับวีซ่าที่เหมาะสมและใบอนุญาตทำงาน (Work permit) ที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน

      ตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (Immigration Act of Thailand B.E. 2522, 1979) คนต่างด้าวอาจจะต้องห้ามเข้าประเทศไทยในกรณีดังนี้

          1. ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสาร
          ใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ
          2. ไม่มีเงินติดตัว สำหรับค่าใช้จ่ายเมื่ออยู่ในประเทศไทย
          3. เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการหรือเข้ามาเพื่อทำงานอื่น
          อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (Alien Work Permit Law).
          4. วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
          5. ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนกันไข้ทรพิษหรือเชื้อไวรัสอื่น และไม่ยอมผ่านการฉีดวัคซีนที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
          6. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
          ลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง
          7. มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน
          หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ
          8. มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบ
          กิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
          9. เคยถูกเนรเทศออกจากประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ก็ตาม

        ถ้าท่านอยากจะต่อวีซ่าของท่าน โดยไม่ต้องออกไปจากประเทศไทย ก็จะสามารถทำได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำท้องถิ่น วีซ่าท่องเที่ยวที่ได้รับที่สถานกงสุล จะสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 30 (สามสิบ) วัน และวีซ่าที่ได้รับที่ด่านเข้าเมือง จะสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 7 (เจ็ด) วัน

           หากท่านมีวีซ่าสำหรับนักธุรกิจ ผู้เกษียณอายุ หรือ คู่สมรส ท่านจะต้องเตรียมเอกสารตามระเบียบ โดยจะสามารถขยายระยะเวลาของวีซ่าได้อีก 1 (หนึ่ง) ปี โดยค่าธรรมเนียมของวีซ่า และระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่ตามกำหนดนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า

           ทนายความผู้ชำนาญของเรา บริษัท โลคาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (LOKART INTERNATIONAL) พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและการบริการที่ประทับใจแก่ท่าน

           ยินดีต้อนรับ


หน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance