EN CN RU TH
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Tel: +66 (0) 76 381026     Fax: +66 (0) 76 381027
E-mail: lokartlegal@gmail.com
หน้าหลัก ข่าวสาร ทีมงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ รับสมัครงาน ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียน
ทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมาย
สำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
บริการแปลภาษาทางกฎหมาย

      ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างบริษัทและธุรกิจส่วนตัว ได้ขึ้นมาถึงระดับคุณภาพสูงกว่าเดิม ความเข้าใจตรงกันเมื่อเจรจาตกลงทำสัญญา คือประเด็นสำคัญประการหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้

      เอกสารสำคัญทางการ หนังสือสัญญา เอกสารทางการเงิน รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง คือเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดในการแปลด้วยวิธีพิเศษอย่างมืออาชีพ

      สิ่งสำคัญเกี่ยวกับการแปลเอกสารคือ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ เช่น ความรู้ในคำศัพท์พิเศษและกฎหมายไทย จะแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นถึงความสำเร็จ หรือ ความเสี่ยงในการตัดสินใจ การซื้อขาย หรือการลงทุนได้อย่างชัดเจน

      มีเอกสารหลายประเภทที่ต้องแปลได้แก่ สูติบัตร ใบสำคัญการสมรสและการหย่าร้าง พินัยกรรม หนังสือสัญญาต่างๆ คำสั่งศาล ข้อบังคับและใบจดทะเบียนบริษัท เอกสารจากหน่วยงานราชการ ภาษี และ ตำรวจ หนังสือสำคัญต่างๆ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ ทรัพย์สินอื่น เอกสารสำหรับคนเข้าเมือง คำให้การของพยาน เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ กรมธรรม์ประกันภัย สัญญาการจัดจำหน่าย เป็นต้น

      ทีมผู้ชำนาญของ LOKART INTERNATIONAL ยินดีให้บริการแปลและรับรองเอกสารเฉพาะราย

      หากมีข้อตกลงล่วงหน้า เราจะจัดหาล่ามสำหรับการนั่งพิจารณาคดีในศาล การติดต่อหน่วยงานราชการและตำรวจ การเจรจาทางธุรกิจ

      ยินดีต้อนรับหน้าหลัก
ข่าวสาร
ทีมงาน
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
รับสมัครงาน
ติดต่อเรา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายอาญา
บริการจดทะเบียนทางธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริการกฎหมายสำหรับคนต่างด้าว
การดำเนินคดี
กฎหมายครอบครัว
การรับรองลายมือชื่อ
การแปลเอกสาร
สถานที่ตั้ง
Lokart International Co.,Ltd.
บริษัท โลคาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
50 / 3 หมู่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
เบอร์โทรศัพท์:   +66 (0) 76 381026
แฟ็กซ์:  +66 (0) 76 381027
อีเมลล์: lokartlegal@gmail.com
เว็บไซต์: www.lokartlegal.com
© 2014. Lokart International Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Design by Phuket Web Design Freelance